Emelt díjas SMS megbízási szerződés


Egyrészről az IT & Trade Company Kft. (adószám: 14493373-2-13, 2161 Csomád, József Attila utca 1.) mint Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató, vagy Megbízó), másrészről pedig a Partner (a felhasználóhoz tartozó adatok) (továbbiakban Partner, vagy Megbízott) között az alábbiak szerint határozzák meg a szerződés feltételeit.

1.) Megbízási szerződés

 1. Ptk 6:272. § Megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles.
 2. A megbízást a megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesíteni.
 3. A Megbízott feladata, hogy a részére a Megbízó által szolgáltatott emeltdíjas
 4. tartalomszolgáltatást értékesítse, mely tevékenység feltételeit tartalmazza a jelen szerződés, és az IT & Trade Company Kft Általános Szerződési Feltételei.
 5. A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni, különösen, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.
 6. Vállalkozás esetében felek rögzítik, hogy a megbízási díj az elszámolást követő nyolc napon belül esedékes és a Megbízó tudomásul veszi, hogy a számla ennek megfelelően kerül kiállításra.
 7. Szerződő felek a nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
 8. A felek rögzítik, hogy a megbízási díj nem tartalmazza, a megbízással kapcsolatos egyéb felmerülő költségeket. Ezek a költségek a megbízási díjból kerülnek levonásra. A részletes kimutatás minden tárgyhót követő 25. napjáig kerül elküldésre a Megbízott részére.
 9. A Megbízott a megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli és a megbízó előzetes értesítésére már nincsen lehetőség. Ilyen esetben a megbízót haladéktalanul értesíteni kell.
 10. Szerződő felek a nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
 11. A Megbízott jogosult más személy(ek), illetve alvállalkozó(k) tevékenységét igénybe venni, a Megbízó előzetes hozzájárulása nélkül is, viszont az igénybevett szolgáltatásért ugyanúgy a Megbízó felel, és ugyan úgy tekintendő, mintha ő maga látta volna el az ügyet.
 12. A Megbízó nem vállal felelősséget a telefonszolgáltatók tevékenységéért.
 13. A felek rögzítik, hogy a Megbízó tevékenységéért a Megbízó a jelen szerződés teljesítését meghaladóan felelősséget nem vállal. Amennyiben a Megbízott bármilyen tekintetben is a jogszabályba ütközően veszi igénybe az emeltdíjas szolgáltatást, vagy bármilyen módon visszaél azzal, az a Megbízó felelősségét nem alapozza meg, a Megbízó a felelősségét ebben a tekintetben kizárja.
 14. Amennyiben a Megbízott jogellenesen veszi igénybe az emeltdíjas szolgáltatást, vagy pedig kifogásolható tartalmat közvetít, vagy jogszabályba ütközően használja a szolgáltatást, a Megbízó jogosult a Megbízott adatait a vizsgálódó hatóságnak kiadni.
 15. A Megbízott a neki megfizetett díjak után adózni köteles, és ez a Megbízott felelőssége.
 16. Felek kötelesek jelen szerződés jogviszony kapcsán tudomásukra jutott üzleti titkokat megőrizni, harmadik félnek nem kiadni. Bármely írásban, vagy szóban elhangzott információ, amely a rendszerrel, és a szoftverrel, illetve a céggel kapcsolatos, üzleti titoknak minősül.

2.) A Megbízó jogai, és kötelezettségei

 1. A Megbízó a Megbízott részére biztosít egy felületet, ahol át tudja tekinteni a beérkezett emelt díjas SMS-eket, illetve az ahhoz kapcsolódó befolyó összegeket.
 2. Minden információ a felhasználói felületen, csupán informális jellegű.
 3. A Megbízó nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 342 § (1) bekezdésében foglaltakat.
 4. A Megbízó gondoskodik a rendszerbe bevitt adatok védelméről, illetve az adatok biztonságos elhelyezéséről, így azoknak felhasználása a Megbízott részéről biztonságos úton történhet, viszont harmadik személynek nem adhatja ki egyik fél sem a Rendszerben található információkat, beleértve a Rendszer felépítését, és működését.
 5. A Megbízónak joga van előzetes bejelentés nélkül is karbantartást végezni az IT & Trade Company Kft. tulajdonában lévő weboldalakon, szervergépeken (virtuális szervereken, és egyéb erőforrásokon), továbbá bármely ezekhez tartozó komponenseken (továbbiakban Rendszer).
 6. A Megbízó minden tárgyhót követő 25 napjáig egy elszámolást állít ki a Megbízott részére, mely a Rendszeren belül megtekinthető.
 7. A megbízási díj megfizetése a Megbízót terheli, melyet abban az esetben köteles megfizetni a Megbízott felé, amennyiben az feladatkörét pontosan ellátta, illetve semmi kifogásolható tevékenységgel nem sértette meg a szerződés bármely pontját, és nem is merült fel annak gyanúja sem, hogy az általa igénybe vett emelt díjas SMS szolgáltatást helytelenül, vagy etikátlanul használta fel.
 8. A Megbízó semmilyen esetben nem vállal kártérítési felelősséggel, sem a Megbízott, sem pedig harmadik személy felé.
 9. Amennyiben a Megbízó hogy indokolt a Szolgáltatás felmondása, felfüggesztheti, vagy felbonthatja azt, és a Megbízó semmilyen kártalanítási, vagy egyéb fizetési kötelezettséggel nem tartozik.
 10. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele alatt, a Megbízót kár éri, amely kárért a Megbízott a felelős, kártérítési igényt nyújthat be a Megbízó a Megbízott felé.
 11. A Megbízó kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Megbízott által kínált szolgáltatásért, illetve az esetleges jogdíjjak megtérítése a Megbízott kötelessége.
 12. A Megbízónak nem kötelessége, hogy a szolgáltatással kapcsolatos fizetendő közterhekről, vagy jogszabály változás esetén a változásokról a Megbízottat tájékoztassa. Ezért a Megbízó nem vállal felelősséget, és semmilyen kötelezettség nem terheli.

3.) A Megbízott jogai és kötelezettségei

 1. A Ptk. 6:373.§ (1) bekezdése mindkét fél kötelezettségévé teszi az IT & Trade Company Kft, és a Rendszer jóhírnevének megóvását.
 2. A Megbízottnak kötelessége a Ptk. 2:47. § által szabályozott üzleti titkokat bizalmasan kezeli, és bármely nyilvánosságra nem hozott információt, tilos publikálnia, vagy pedig harmadik félnek továbbadnia.
 3. Amennyiben az Előfizető panasszal él, akkor a Megbízottnak kell kezelnie minden olyan esetet, amely az általa nyújtott távközlési szolgáltatással kapcsolatos (pl.: válasz megküldésének tartalma és a kiszolgálás minősége, rendszer hiányosságai, stb.).
 4. A Megbízottnak kötelessége a rendelkezésre álló lehetőségek szerint a saját szolgáltatását reklámoznia, és saját marketing eszközeivel gondoskodik a reklámról a forgalom növelésének érdekében.
 5. A Megbízott kötelessége, hogyha a Megbízó által létrehozott Rendszerben, bármilyen hibát észlel, azt 60 percen belül jeleznie kell e-mailben az info@egaming.hu e-mail címre.
 6. A Megbízottnak kötelező feltüntetnie az emelt díjas SMS szolgáltatással kapcsolatos információkat (az emelt díjas SMS telefonszáma, és ahhoz kapcsolódó összegnek nettó, és bruttó feltüntetése) jól látható módon.
 7. A Megbízott köteles az emelt díjas SMS-ek mellett feltüntetnie az ügyfélszolgálati telefonszámot, illetve e-mail címet.
  1. Az emelt díjas SMS Ügyfélszolgálati információi:
   1. Telefonszám: 06 (20) 4 790 790
   2. E-mail cím: info@egaming.hu
  2. A feltüntetendő szöveg: „Ügyfélszolgálat: 06204790790, info@egaming.hu”
  3. Fontos, hogy a feltüntetett információk jól látható módon legyenek
  feltüntetve, hogy az Előfizető szükség esetén megtalálhassa.
 8. Amennyiben a Megbízott nem tünteti fel az ügyfélszolgálati információkat, az súlyos szerződésszegésnek minősül.
 9. A Megbízott által keletkezett kárért a Megbízó nem vonható felelősségre, és minden esetben az Előfizető által követelt kártérítés a Megbízottat terheli.

4.) Szolgáltatás

 1. A Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés elektronikusan vagy, írásban jön létre. A szerződés a Szolgáltatás igénybevételével jön létre, és válik hatályossá.
 2. A Szolgáltatás igénybevevője felelősséggel tartozik, és tudatában van annak, hogy semmiféle zavaró tényezőt nem iktathat be a szolgáltatás igénybevételével, és annak felhasználásával kapcsolatosan, amely zavarná, vagy lassítaná a Megbízó rendszerét, illetve bármely komponensét.
 3. Az IT & Trade Company Kft. Távközlési Szolgáltatók Előfizetőire vonatkozó személyi adatokat Megbízott részére átadja.
 4. Megbízott köteles az adatokat a legnagyobb körültekintéssel, a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokkal összhangban kezelni.
 5. Partner kötelezi magát, hogy a részére átadott személyes adatokból semmilyen adatbázist nem épít ki, az adatokat harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki, nem teszi hozzáférhetővé, valamint az előfizetők részére kéretlen üzeneteket nem küld el.
 6. Amennyiben a Megbízott bármely kötelezettségét nem teljesíti, vagy a vállalt kötelezettségeit megsérti, köteles az IT & Trade Company Kft. részére 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint összegű kötbért megfizetni. Ha harmadik személyek a Megbízottal szemben a Megbízott helytelen megbízási feladat végrehajtása, vagy pedig kötelezettségszegő magatartása miatt bármilyen igényt támasztanak, a Megbízottnak köteles helytállni és mentesíteni az IT & Trade Company Kft-t minden kártérítési kötelezettség alól.
 7. A válasz SMS-ek díja a következők szerint határozták meg a szolgáltatók:
  1. Telekom: 11 Ft
  2. Telenor: 11 Ft
  3. Vodafone: 22 Ft
 8. A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben jogtalanul használja fel a szolgáltatást, a Megbízó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és nem tartozik fizetési kötelezettséggel a Megbízott felé, viszont a Megbízó kártérítési igénnyel élhet.

5.) A Szolgáltatás igénybevétele

 1. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a Megbízó által létrehozott Rendszerben egy saját felhasználó megléte.
 2. A Rendszerben a Megbízott által létrehozott felhasználó adataiért, és annak valósságáért a Megbízott a felelős. A Megbízott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a felhasználójához tartozó adatok a valóságnak megfelelő hiteles adatok.
 3. A Rendszerben egy felhasználóhoz maximálisan 3, azaz három darab SMS prefix tartozhat. Ennek növelését e-mailes formában lehet kérelmezni, mely e-mailnek tartalmaznia kell a kérelemhez kapcsolódó megalapozott indokot is.
 4. A prefix regisztrációját követően a szolgáltatás automatikusan életbe lép, és jelen szerződés elfogadásra kerül.
 5. Minden prefixhez külön elszámolás járul.
 6. A Szolgáltatás igénybevételét követően, a Szolgáltatással kapcsolatos díjakat a Megbízónak joga van a Megbízottat köteleznie azok megtérítésére.

6.) Árképzés, és jutalék, elszámolás

 1. A Megbízó a befolyt összegből a különböző anyagi terhek, illetve kötelezettségek után a fennmaradt összegből osztalékot biztosít a Megbízott felé.
 2. A jutalék mindenkori mértéke a http://egaming.hu weboldalon található, és az itt feltüntetett jutalékok a mérvadóak. (Ha a weboldal elérhetetlen, vagy karbantartás alatt áll, akkor a jutalékok megtekintésére a Webadminisztrációs Rendszer szolgál, amely a http://webadmin.egaming.hu webhelyen érhető el.)
 3. Amennyiben Partner 3 munkanapon belül nem él az információkérés lehetőségével, az IT & Trade Company Kft. elfogadottnak tekinti a forgalmi kimutatást és Partner jogosult a kimutatás alapján számlát kiállítani.
 4. Az elszámolt, és lezárt összegeket, a Rendszer a tárgyidőszakot követő egy hónapon belül felhasználhatóvá teszi, amely azt jelenti, hogy a következő módon lehet a számlán felhalmozott aktív egyenleget felhasználni (beérkező SMS által generált egyenleg):
  1. A Rendszerben lehetséges átváltani kreditformára, a Rendszerben aktív árfolyam függvényében.
  2. A Rendszerben lehetséges az egyenlegből bármely szolgáltatást aktiválni, e-mailes egyeztetés után.
  3. Jutalék pénzszerű felvétele: Megbízott köteles a Rendszerben feltüntetnie a saját számlaszámát, melyre az összeg átutalásra kerül 8 munkanapon belül. Vállalkozás esetén a számla kiállítását követő 8 naptári napon belül a Megbízó megtéríti az összeget.
 5. A kifizetés mértéke minimum nettó: 20.000 Ft.

7.) Egyéb feltételek

 1. Szerződés ideje alatt és megszűnés után is köteles a birtokába került üzleti információk, személyes adatokkal kapcsolatos titoktartásra.

8.) Szerződés hatálya

 1. Jelen szerződés a prefix regisztrációval lép érvénybe, határozatlan időre.
 2. A jelen szerződést bármely fél felmondhatja, és a felek rendes felmondással harminc napos határidő betartása mellett bonthatják fel a szerződést.
 3. A rendes felmondás kikötött módja, nem érinti a szerződésszegés esetére kikötött rendkívüli felmondási jogát.
 4. A felek rögzítik, hogy bármely fél jelen szerződés szabályait, vagy bármely pontját megszegik, a másik fél jogosult a szerződés azonnali hatállyal való felmondására.

9.) Záró rendelkezés

 1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitáik rendezését elsősorban békés úton kísérlik meg, ezen egyeztetések eredménytelensége esetén fordulnak a Megbízó, Megbízott székhelye szerint illetékes hatáskörrel rendelkező bírósághoz.
 2. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar jogi előírások az irányadók továbbá a hatályos magyar internet szokások alkalmazandók.
 3. A Megbízó a jelen Szerződés feltételeit módosíthatja, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az Ügyfélnek, legalább 30 nappal a módosítást megelőzően. Amennyiben a Megbízott nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az új szerződési feltételek vonatkoznak.
 4. Megbízó fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást, működési módosítást hajtson végre a Rendszer szerkezetében, elrendezésében, felületében valamint működésében, előzetes figyelmeztetés nélkül.
 5. Ha a Megbízót anyagi, vagy erkölcsi kár éri a Megbízott miatt, a Megbízó kártérítési összeget követelhet érte.


A Szerződésnek, és a tartalmának másolása, felhasználása, terjesztése tilos! A Szerződés kizárólagos alapon az IT & Trade Company Kft. tulajdonában van.

Jelen EDSMS megbízási szerződés 2015. október 2-től határozatlan ideig hatályosak.
Kelt: Csomád, 2015. október 2.